Зураг

Худалдан авалт

 

"Хөдөө аж ахуйн Бирж" ХХК-ийн 2014 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

"Хөдөө аж ахуйн Бирж" ХХК-ийн 2015 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

"Хөдөө аж ахуйн Бирж" ХХК-ийн 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

"Хөдөө аж ахуйн Бирж"ХХК-ийн 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө 2