Зураг

Компанийн дүрэм баталлаа.

Төрийн өмчийн хорооны 2013 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн 40 дүгээр тогтоолоор “Хөдөө аж ахуйн бирж” ТӨХХК-ийн дүрэм болон бүтцийг батлав. 2013 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр “Хөдөө аж ахуйн бирж” ТӨХХК-ийг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хэлтэст бүртгүүлж, гэрчилгээ авав.