Зураг

Байнгын бус гишүүд

 

Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны эрхтэй байнгын гишүүдийн жагсаалт

Д/д Байнгын бус гишүүний нэр Биржээс олгосон код  Холбоо барих утас Цахим хаяг Албан ёсны хаяг
1 Ишгэн хэдмэг Хоршоо 2018/01 9881-4545 9902-2034 Rina2034@gmail.com Хэнтий аймаг Өмнөдэлгэр сумын төв