Зураг

Хууль

 

Д/д

Хуулийн нэр

Батлагдсан огноо

Баталсан эрх бүхий этгээд

1

БИРЖЭЭР АРИЛЖИХ БАРААНЫ ЖАГСААЛТ, КОД, КОДЖУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

2013-03-07 ХХААХҮЯ-ны сайд
2

ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

2013-10-14 ХХААХҮЯ-ны сайд
3

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН БИРЖИЙН ХУУЛЬ

2017-5-11 Улсын Их Хурал