Зураг

Шалгуур үзүүлэлт

 

Хөдөө аж ахуйн биржийн байнгын гишүүнээр элсэхэд тавих шалгуур

“Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК-ийн байнгын бус гишүүний шалгуур үзүүлэлт

Агуулах

Боловсруулаагүй түүхий эдийн агуулахын шалгуур

Боловсруулах үйлдвэрийн агуулахад тавигдах итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлт

Завод ноосны агуулахын шалгуур

Хүнсний буудайн агуулахын шалгуур

Тээвэр

Тээврийн итгэмжлэлийн гэрээний загвар