Зураг

2017 оны 2-р улирал

2017 оны 2-р улирал

Хөдөө аж ахуйн бирж 2017 оны 2 дyгaaр улирлын арилжигдсан барааны хэмжээг 79% ноолуур, 8% хонины ноос, 10% завод ноос, 2% ямааны завод ноос, 1% тэмээний ноосны арилжаа бүрдүүлсэн байна.