Зураг

Бараа түүхий эдийн тодорхойлолт

 

Бодын хөөврийн тодорхойлолт  

Завод ноосны тодорхойлолт

Тосны ургамлын тодорхойлолт 

Тэмээний ноосны тодорхойлолт 

Хонины ноосны тодорхойлолт 

Хүнсний буудайн тодорхойлолт 

Ямааны ноолуурын тодорхойлолт 

Мал бэлтгэлийн тодорхойлолт

Ямааны ноолуур, тэмээний ноосны сэв хялгасийн тодорхойлолт