Зураг

Хөдөө аж ахуйн бирж санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл фьючерс гэрээг арилжаанд нэвтрүүлнэ.

                                               Хөдөө аж ахуйн бирж санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл фьючерс гэрээг арилжаанд нэвтрүүлнэ.