Зураг

Форвард

 

Форвард гэрээ

Форвард гэрээ нь хугацаат гэрээ бөгөөд бараа түүхий эдийг тогтоосон хугацаанд, тохиролцсон нөхцөлөөр, биет байдлаар ирээдүйд нийлүүлэх болон төлбөр гүйцэтгэх гэрээ юм.

Форвард гэрээний зарим нэг онцлогууд:

  • Фьючерс гэрээтэй харьцуулахад Форвард гэрээнд тогтсон стандарт байдаггүй
  • Форвард гэрээ нь заавал Бирж дээр арилжигдах шаардлагагүй
  • Форвард гэрээнд хоёр тал хүссэн нөхцөлөө тусгаж болдог. Гэрээнд  тохиролцсоны үндсэн дээр гэрээний нөхцөлүүдэд өөрчлөлт хийж болдог

Форвард гэрээг бирж дээр арилжаалахгүй байх нь гэрээнд оролцогч талуудад гэрээний нөхцөлүүдэд өөрчлөлт оруулахад хялбар боловч энэ нь нөгөө талаар эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг.