Зураг

Опцион

 

Опцион

Опцион гэдэг нь нэг хүн нөгөөдөө тодорхой бараа түүхий эдийг тодорхой хугацаанд тохиролцсон үнээр худалдан авах буюу худалдах эрх олгох гэрээг хэлнэ. Опционыг худалдааны аргаас нь хамаарч 2 төрөлд ангилдаг: колл опцион (call option) болон пут опцион (put option). Колл опцион  гэдэг нь худалдан авагч ирээдүйд урьдчилан тохиролцсон үнээр бараа түүхий эдийг худалдан авах эрхтэй бол пут опцион гэдэг нь  худалдан авагч  ирээдүйд урьдчилан  тохиролцсон үнээр бараа түүхий эдийг худалдах эрхтэй болох юм. Гэрээнд тусгасан тухайн барааг худалдах худалдан авахаар тохиролцсон  үнийг страйк үнэ (strike price) гэнэ. Опционы эрх олж авсны төлөө төлөх үнийг опционы премиүм үнэ (premium price) гэнэ.
Мөн опционыг хэрэгжих өдрөөр нь 2 загварт ангилдаг: Америк опцион болон Европ опцион. Америк опцион нь хугацаа  дуусах өдөр хүртэлх хугацаанд хэлцэл хэрэгжих боломжтой бол Европ опцион нь зөвхөн хугацаа  дууссанаар хэрэгждэг байна.