Зураг

Фьючерс

 

Фьючерс гэрээ

Фьючерс нь хоёр тал бараа түүхий эдийг ирээдүйд тогтоосон хугацаанд,  урьдчилан тохиролцсон үнээр худалдах, худалдан авах гэрээ юм.  Фьючерс гэрээ нь зөвхөн бирж дээр арилжаалагддаг ба худалдааг аюулгүй, үр дүнтэй явуулахын тулд фьючерс гэрээнүүд бүгд стандартчилагдсан  байдаг. Мөн фьючерсийн гэрээний онцлог нь уг гэрээг хийж буй хоёр тал бие биенээ мэдэх албагүй байдаг. Харин биржийн тогтолцоо нь хоёр талд гэрээ хүчин төгөлдөр явагдах  болно гэсэн баталгааг олгодог. Фьючерсийн арилжаанд оролцохын тулд  харилцагч өөрийн брокероор дамжуулан арилжаанд оролцох ба, тодорхой хэмжээний дэнчинг Биржийн клирингийн дансанд байршуулсан байх шаардлагатай. Фьючерсийн үнэ өөрчлөгдөхөд тухайн өөрчлөгдсөн дүнг, харилцагчийн байршуулсан дэнчингээс ашиг болон алдагдлыг тооцон тохирох талд нь шилжүүлдэг өдөр тутмын төлбөр тооцоог market to market гэж хэлдэг. 

                                                  *Дараах жишээн дээр үнийн өөрчлөлтөөр дэнчин нэмэгдэж хасагдаж байгааг харна ууl

                               

Фьючерс арилжааны эцсийн төлбөр тооцоо нь тодорхой хугацааны дараа хийгддэг бөгөөд энэ хугацаанд хөрөнгөө бусад санхүүгийн хэрэгсэлд байршуулж өгөөж хүртэх боломжтой байдаг учраас фьючерсийн үнэ спотын үнээс тухайн үеийн богино хугацааны хүүгийн хэмжээгээр их байна.

Фьючерс арилжаа нь энэхүү үнийн өсөлт бууралтаас ашиг олох боломжийг оролцогч нарт олгодгоороо онцлог юм. Фьючерс арилжаанд оролцогч фьючерс гэрээг авч эсвэл зарж гэрээний нэг тал болохыг позиц нээх гэнэ. Тухайлаад зарж нээсэн позицоо тухайн фьючерсийг худалдан авснаар (бусдад гэрээнийхээ үүргээ шилжүүлснээр)  тухайн позицыг хаана. Өөрөөр хэлбэл гэрээний үүрэггүй үлдэнэ.  Зарж авсан үнийн зөрүү нь тухайн оролцогчийн дэнчингийн дансан дээр бодогдож ашиг эсвэл алдагдал хүлээнэ.  Мөн гэрээний хугацаа дуустал позицоо хадгалан барааг биетээр худалдаж эсвэл худалдан авснаар гэрээг хаах боломжтой.