Нүүр хуудасТатаж авах

Татаж авах

Дүрэм

Биржийн ажилтны ёс зүйн дүрэм

Санхүүгийн ажилтны ёс зүйн дүрэм

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН БИРЖИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос гаргасан журам

Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн үйл ажиллагааны зохицуулалтын журам

Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам

Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагч /брокер/-ийн тусгай зөвшөөрлийн түр журам

Хөдөө аж ахуйн биржийн арилжааны зуучлагчаас төвлөрүүлэх зохицуулдалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

Дотоод үйл ажиллагааны журам

Арилжааны журам

Биржийн үйл ажиллагааны ерөнхий журам

Гишүүнчлэлийн журам

Итгэмжлэлийн журам

Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх журам

Төлбөр тооцооны журам

“Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК-ийн Мэдээлэл боловсруулж түгээх, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, олон нийттэй харилцах журам

Хөдөө аж ахуйн Биржээр арилжигдсан бараа, түүхий эдийн тодорхойлолт олгох журам

Хяналтын журам