Арилжаанд оролцохын тулд биржийн “дэнчингийн данс”-нд заасан утгын дагуу дэнчинг байршуулсан байна. Дэнчинг хэрхэн байршуулах дэлгэрэнгүй зааварчилгааг дараах холбоосоор орж үзнэ үү. http://mce.mn/paymenthttp://mce.mn/payment

Биржээр арилжигдсан гэрээний худалдан авагч тал биржийн гэрээний төлбөрийг биржийн “төлбөр тооцооны данс”-нд заасан утгын дагуу дэнчинг байршуулсан байна. Гэрээний төлбөрийг хэрхэн байршуулах дэлгэрэнгүй зааварчилгааг дараах холбоосоор орж үзнэ үү. http://mce.mn/clearance-hourshttp://mce.mn/clearance-hours

Биржийн гэрээний төлбөр тооцооны үүргээ биелүүлсэн арилжаанд оролцогч биржийн дэнчингийн дансанд байршуулсан дэнчинг буцаан авахдаа харилцагчийн болон биржийн гишүүний гарын үсэг, тамга бүхий хүсэлтийг “Клиринг, төлбөр тооцооны алба”-нд ирүүлнэ. Дэнчин буцаах хүсэлтийн маягтыг дараах холбоосоор орж, татаж авна уу. http://mce.mn/paymenthttp://mce.mn/payment