Хууль

БИРЖЭЭР АРИЛЖИХ БАРААНЫ ЖАГСААЛТ, КОД, КОДЖУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Татах

ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Татах

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН БИРЖИЙН ХУУЛЬ

Татах

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ХУУЛЬ

Татах

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР

Татах

Дүрэм журам

Клиринг, төлбөр тооцооны журам

Татах

Тээвэрлэгчийн итгэмжлэл олгох журам

Татах

ХААБ-ийн агуулахын итгэмжлэл олгох гэрээний загвар

Татах

Итгэмжлэлийн журам

Татах

Хөдөө аж ахуйн бирж төрийн өмчит хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн нэмж гаргасан хувьцааг худалдах журам

Татах

Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагааны ерөнхий журмын нэр томъёоны тайлбар

Татах

Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагааны ерөнхий журам

Татах

Хөдөө аж ахуйн бирж ХХК-ийн Дүрэм

Татах

Олон нийтэд мэдээлэл түгээх журам

Татах

Дотоод журам(2017.04.26)

Татах

Гишүүнчлэлийн журам

Татах

Биржийн ажилтны ёс зүйн дүрэм

Татах

Арилжааны танхимын дотоод журам

Татах

Арилжааны журам

Татах

Хөдөө аж ахуйн биржээр арилжигдсан бараа, түүхий эдийн тодорхойлолт олгох журам

Татах

Тушаал, шийдвэр

Хөдөө аж ахуйн бирж ХХК-ийн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай - Монгол улсын хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын тушаал. Дугаар: А-79 2020 он

Татах

Гүйцэтгэх Захирлын Тушаал A/29(2017.04.11)

Татах

Шалгуур үзүүлэлт

ХААБ-ийн байнгын бус гишүүний шалгуур үзүүлэлт

Татах

Тээврийн итгэмжлэлийн гэрээний загвар

Татах

Хүнсний буудайн агуулахын шалгуур

Татах

Завод ноосны агуулахын шалгуур

Татах

Боловсруулах үйлдвэрийн агуулахад тавигдах итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлт

Татах

Боловсруулаагүй түүхий эдийн агуулахын шалгуур

Татах

Хөдөө аж ахуйн биржийн байнгын гишүүнээр элсэхэд тавих шалгуур

Татах

Холбогдох шийдвэр

Засгийн газрын тогтоол - Төрийн эзэмшлийн хувьцааг эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэх этгээдийг тогтоох тухай

Татах

Засгийн газрын тогтоол - ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАРАЛТАЙ, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН БИРЖИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ

Татах

Засгийн газрын тогтоол-ТӨРИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

Татах

Засгийн газрын тогтоол - Тогтоолын заалтын үйлчлэлийг түдгэлзүүлэх тухай

Татах

Хөдөө аж ахуйн бирж ХХК-ийн 2013 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг батлах тухай

Татах

Хөдөө аж ахуйн бирж ХХК-ийн 2014 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшингийн тухай

Татах

Хөдөө аж ахуйн бирж ХХК-ийн 2014 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт,зорилтот түвшинд тодотгол оруулах тухай

Татах

ТУЗ-ийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай.

Татах

Хөдөө аж ахуйн бирж ХХК-ийн 2015 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт,зорилтот түвшингийн тухай

Татах

Хөдөө аж ахуйн бирж ХХК-ийн нэмж гаргасан хувьцааг худалдах тухай

Татах

Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн сайдын тушаал-БИРЖЭЭР АРИЛЖИХ БАРААНЫ ЖАГСААЛТ КОД КОДЖУУЛАХ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Татах

Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн сайдын тушаалын хавсралт-БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙГ КОДЖУУЛАХ ЖУРАМ

Татах

Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн сайдын тушаалын хавсралт-БАРАА, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ЖАГСААЛТ, АНГИЛЛЫН КОД

Татах

Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн сайдын тушаал - ТУШААЛЫН ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

Татах

Экспортын бараанд хяналт тавих тухай

Татах

Тендер

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА: Блокчэйн технлогид суурилсан арилжаа, төлбөр тооцооны иж бүрэн систем нэвтрүүлэх

Татах