Хөх чулуутын цуурай хоршоо
Гишүүнээр элссэн огноо:

2021

Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

Хэнтий аймаг Баян-Овоо сум