Ширээт хөгжил хоршоо
Гишүүнээр элссэн огноо:

2022.04.06

Үйл ажиллагаа явуулж буй газар:

Төв аймаг Өндөрширээт сум

Биржийн арилжаанд оролцох тусгай зөвшөөрөлтэй бүтээгдэхүүнүүд:
Ноолуур
Ноос
Гишүүд:

Албан тушаал Нэр Утас
1Хоршооны даргаЦ.Оюун99656583