Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагааны талаар захиргаа дотоод аудитын хэлтсийн захирал Б.Чулуунбаатар

Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагааны талаар захиргаа дотоод аудитын хэлтсийн захирал Б.Чулуунбаатар

                   

Хөдөө аж ахуйн биржийн үйл ажиллагааны талаар захиргаа дотоод аудитын хэлтсийн захирал Б.Чулуунбаатар ярьж байна