2020 онд хэрэгжүүлэх авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2020 онд хэрэгжүүлэх авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө