164дэх ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ

164дэх ДОЛОО ХОНОГИЙН МЭДЭЭ