"Хөдөө аж ахуйн Бирж" ТӨХХК-ийн 2014 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

ХААБ-ын 2014 оны Худалдан авалтын төлөвлөгөөг дараах байдлаар баталсан байна.
Үүнд: 2014 оны Худалдан авах төлөвлөгөөний төсвийг 536700000 төгрөгөөр баталсан байна.

"Хөдөө аж ахуйн Бирж" ТӨХХК-ийн 2014 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй