Зураг

"Хөдөө аж ахуйн Бирж" ХХК-ийн 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

ХААБ-ын 2017 оны Худалдан авалтын төлөвлөгөөг дараах байдлаар баталсан байна.
Үүнд: 2017 оны Худалдан авах төлөвлөгөөний төсвийг 16800000 төгрөгөөр баталсан байна.

"Хөдөө аж ахуйн Бирж" ХХК-ийн 2017 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
Зураг

"Хөдөө аж ахуйн Бирж" ХХК-ийн 2014 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

ХААБ-ын 2014 оны Худалдан авалтын төлөвлөгөөг дараах байдлаар баталсан байна.
Үүнд: 2014 оны Худалдан авах төлөвлөгөөний төсвийг 536700000 төгрөгөөр баталсан байна.

"Хөдөө аж ахуйн Бирж" ХХК-ийн 2014 онд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах төлөвлөгөө

Дэлгэрэнгүй
Зураг

Бидний тухай

Компанийн тухай Монгол Улсын Их Хурлын 2011 онд баталсан “Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай” хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 01 дүгээр сарын 28-ны өдрийн 30 дугаар тогтоол, Төрийн өмчийн хорооны 2013 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдрийн 40 дүгээр тогтоолын дагуу “Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК-ийг үүсгэн байгуулж үйл ажиллагааг нь 2013 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс албан ёсоор эхлүүлсэн. Төрийн өмчийн хорооны 2015 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 611 дугаар тогтоолоор “Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК-ийн хувьцааг хувааж, хувьцааны тоог нэмэгдүүлсэнтэй холбогдуулан компанийн дүрмийг шинэчлэн баталсан.

Дэлгэрэнгүй
Зураг

"Хөдөө аж ахуйн бирж" ХХК-ийн 2015 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин.

ХААБ-ын 2015 оны Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг дараах байдлаар баталсан байна.
Үүнд: Арилжааны үеийн аюулгүй, тасралтгүй ажиллагаа хангах ажлын хүрээнд 12340000, Орон нутгаас арилжаанд оролцох боломжийг хангах ажлын хүрээнд 17490000, Програм хангамжийн хүрээнд 19580000, Нийт хөрөнгө оруулалтын дүн 49410000 байхаар тус тус батлав.

"Хөдөө аж ахуйн бирж" ХХК-ийн 2015 оны эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт, зорилтот түвшин.

Дэлгэрэнгүй