Зураг

Боловсруулах үйлдвэрийн агуулахад тавигдах итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлт

ХААБ-ийн Боловсруулах үйлдвэрийн агуулахад тавигдах итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлттэй доорх холбоосоор орж танилцана уу?

Боловсруулах үйлдвэрийн агуулахад тавигдах итгэмжлэлийн шалгуур үзүүлэлт

Дэлгэрэнгүй