ХААБ- Хөдөө, аж ахуйн бирж

Дэнчин, төлбөр байршуулах

БИРЖИЙН  КЛИРИНГИЙН ДАНС БОЛОН ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ ДАНС

Арилжаанд оролцогч нь дараах дансуудыг ашиглан дэнчингийн мөнгө болон гэрээний төлбөрийг байршуулна. Дэнчингийн мөнгийг “клирингийн данс”-нд, гэрээний төлбөрийг “төлбөр тооцооны данс”-нд байршуулахыг анхаарна уу.

 

  Банкны нэр

  Дансны дугаар

  Клирингийн данс

  ХААН банк

  5131 00 5005

  Төрийн банк

  1060 0088 8884

  Голомт банк

  8115 10 0992

  Төлбөр тооцооны данс

  ХААН банк

  5099 04 0055

  Төрийн банк

  1060 0002 6114

  Голомт банк

  8115 10 0993

 

ДЭНЧИН БАЙРШУУЛАХ ГҮЙЛГЭЭНИЙ УТГА

Биржийн клирингийн дансанд дэнчинг байршуулахдаа дараах утгыг гүйлгээний утганд бичсэн байна. Зааврын дагуу дэнчинг байршуулаагүй тохиолдолд тухайн гүйлгээг андуурсан гүйлгээ гэж тооцох бөгөөд арилжааны дэнчин болгон ашиглах боломжгүй.

  1. Арилжаанд оролцогчийн арилжааны дансны дугаар (биржээс олгосон 10 оронтой дугаар)
  2. Арилжаанд оролцогчийн регистрийн дугаар (хувь хүн бол өөрийн, компани бол татвар төлөгчийн дугаар)
  3. Дэнчингийн төрөл (баталгаат, анхдагч эсвэл хүргэлтийн)

 

Жишээ нь:

0001000001  УС69010101 БАТАЛГААТ ДЭНЧИН

0001000001  УС69010101 АНХДАГЧ ДЭНЧИН

0001000001 УС69010101 ХҮРГЭЛТИЙН ДЭНЧИН

 

БАРЬЦАА БАЙРШУУЛАХ ГҮЙЛГЭЭНИЙ УТГА

  1. Арилжаанд оролцогчийн арилжааны дансны дугаар (Биржээс олгосон 10 оронтой дугаар)
  2. Арилжаанд оролцогчийн регистрийн дугаар (хувь хүн бол өөрийн, компани бол татвар төлөгчийн дугаар)
  3. “Барьцаа”

Жишээ нь:

0001999999 УС69010101 БАРЬЦАА

 

ТӨЛБӨР БАЙРШУУЛАХ ГҮЙЛГЭЭНИЙ УТГА

Биржийн төлбөр тооцооны дансанд гэрээний төлбөрийг байршуулахдаа дараах утгыг гүйлгээний утганд бичсэн байна. Зааврын дагуу гэрээний төлбөрийг байршуулаагүй тохиолдолд тухайн гүйлгээг андуурсан гүйлгээ гэж тооцно.

  1. Гэрээнд заасан хэлцлийн дугаар
  2. Арилжаанд оролцогчийн арилжааны дансны дугаар (биржээс олгосон 10 оронтой дугаар)
  3. Арилжаанд оролцогчийн регистрийн дугаар (хувь хүн бол өөрийн, компани бол татвар төлөгчийн дугаар)

Жишээ нь:

000001  0001000001  УС69010101

 

БАРЬЦАА ХӨРӨНГӨ БУЦААХ ХҮСЭЛТ

клиринг төлбөр тооцоо.JPG