Арилжааны үе шат

 • 1
  Иргэд, аж нэгж байгууллага

  Хөдөө Аж Ахуйн Биржтэй холбогдож хэрхэн арилжаанд орох талаар мэдээлэл авна.

  2
  Брокерын компанитай гэрээ байгуулна

  Брокерын компанитай зуучлалын гэрээ байгуулж, харилцагчаар бүртгүүлнэ.

  3
  Агуулах

  Арилжаанд орох бараа, түүхий эдээ биржийн итгэмжлэсэн агуулахад байршуулна.

  4
  Брокерт захилга өгөх

  Арилжаанд орох харилцагчийн захиалгыг биржийн арилжааны системд оруулна.

  5
  Хөдөө аж ахуйн бирж

  Худалдагч, худалдан авагчийг зуучилна арилжаа зохион байгуулж, төлбөр тооцоо гүйцэтгэнэ.

  6
  Бараа хүлээлцэх

  Бараа хүлээлцэж, худалдагч талд төлбөр тооцоо бүрэн шилжүүлснээр арилжаа дуусна.

 • 1
  Үйлдвэр, аж нэгж байгууллага

  Хөдөө Аж Ахуйн Биржтэй холбогдоно.

  2
  Хөдөө аж ахуйн бирж

  Хэрхэн арилжаанд орох талаар мэдээлэл авна.

  3
  Брокерын компанитай гэрээ байгуулна

  Брокерын компанитай зуучлалын гэрээ байгуулж, харилцагчаар бүртгүүлнэ.

  4
  Брокерт захилга өгөх

  Арилжаанд орох харилцагчийн захиалгыг биржийн арилжааны системд оруулна.

  5
  Хөдөө аж ахуйн бирж

  Худалдагч, худалдан авагчийг зуучилна арилжаа зохион байгуулж, төлбөр тооцоо гүйцэтгэнэ.

  6
  Бараа хүлээлцэх

  Бараа хүлээлцэж, худалдагч талд төлбөр тооцоо бүрэн шилжүүлснээр арилжаа дуусна.

  7
  Тодорхойлолт

  Экспортоор гаргах бол ХААБ-ээр арилжаалагдсан барааны тодорхойлолт авна.