Гэрээний төрлүүд

Спот

Ноолуур

Ямааны завод ноос

Бодын хөөвөр

Хонины ноос

Тэмээний ноос

Завод ноос

Амьд мал

Хүнсний буудай

Тосны ургамал /Рапс/

Форвард

Ноолуур

Амьд мал