Нүүр хуудасДансны заавар

Дансны заавар

Биржийн клирингийн данс болон төлбөр тооцооны данс

Арилжаанд оролцогч нь дараах дансуудыг ашиглан дэнчингийн мөнгө болон гэрээний төлбөрийг байршуулна. Дэнчингийн мөнгийг “клирингийн данс”-нд, гэрээний төлбөрийг “төлбөр тооцооны данс”-нд байршуулахыг анхаарна уу.

Клирингийн данс

ХААН банк

5131005005

Голомт банк

8115 10 0992
Клирингийн данс

ХААН банк

5131005005

Голомт банк

8115 10 0992
Дэнчин байршуулах гүйлгээний утга

Биржийн клирингийн дансанд дэнчинг байршуулахдаа дараах утгыг гүйлгээний утганд бичсэн байна. Зааврын дагуу дэнчинг байршуулаагүй тохиолдолд тухайн гүйлгээг андуурсан гүйлгээ гэж тооцох бөгөөд арилжааны дэнчин болгон ашиглах боломжгүй.

  1. Арилжаанд оролцогчийн арилжааны дансны дугаар (Биржээс олгосон 10 оронтой дугаар)
  2. Арилжаанд оролцогчийн регистрийн дугаар (хувь хүн бол өөрийн, компани бол татвар төлөгчийн дугаар)
  3. “Барьцаа”

Жишээ:

Арилжааны дансны дугаар Регистрийн дугаар Дэнчингийн төрөл
0001000001 УС69010101 БАТАЛГААТ ДЭНЧИН
0001000001 УС69010101 АНХДАГЧ ДЭНЧИН
0001000001 УС69010101 ХҮРГЭЛТИЙН ДЭНЧИН
Барьцаа байршуулах гүйлгээний утга

Биржийн клирингийн дансанд дэнчинг байршуулахдаа дараах утгыг гүйлгээний утганд бичсэн байна. Зааврын дагуу дэнчинг байршуулаагүй тохиолдолд тухайн гүйлгээг андуурсан гүйлгээ гэж тооцох бөгөөд арилжааны дэнчин болгон ашиглах боломжгүй.

  1. Арилжаанд оролцогчийн арилжааны дансны дугаар (Биржээс олгосон 10 оронтой дугаар)
  2. Арилжаанд оролцогчийн регистрийн дугаар (хувь хүн бол өөрийн, компани бол татвар төлөгчийн дугаар)
  3. “Барьцаа”

Жишээ:

Арилжааны дансны дугаар Регистрийн дугаар Дэнчингийн төрөл
0001000001 УС69010101 БАТАЛГААТ ДЭНЧИН
0001000001 УС69010101 АНХДАГЧ ДЭНЧИН
0001000001 УС69010101 ХҮРГЭЛТИЙН ДЭНЧИН
Төлбөр байршуулах гүйлгээний утга

Биржийн төлбөр тооцооны дансанд гэрээний төлбөрийг байршуулахдаа дараах утгыг гүйлгээний утганд бичсэн байна. Зааврын дагуу гэрээний төлбөрийг байршуулаагүй тохиолдолд тухайн гүйлгээг андуурсан гүйлгээ гэж тооцно.

  1. Гэрээнд заасан хэлцлийн дугаар
  2. Арилжаанд оролцогчийн арилжааны дансны дугаар (биржээс олгосон 10 оронтой дугаар)
  3. Арилжаанд оролцогчийн регистрийн дугаар (хувь хүн бол өөрийн, компани бол татвар төлөгчийн дугаар)

Жишээ:

Гэрээнд заасан хэлцлийн дугаар Арилжааны дансны дугаар Регистрийн дугаар
000001 0001000001 УС69010101