Хөдөө аж ахуйн бирж ХХК эзэмшиж буй газрын мэдээлэл 2023 он

Хөдөө аж ахуйн бирж ХХК эзэмшиж буй газрын мэдээлэл 2023 он

1.80 Mb
01 сарын 09, 2023

“Худалдан авалтын үйл ажиллагаанд хяналт, мониторинг хийсэн тухай

“Худалдан авалтын үйл ажиллагаанд хяналт, мониторинг хийсэн тухай

176.28 Kb
01 сарын 09, 2023

“Биржээр арилжсан бараа түүхий эдийн тодорхойлолт олгох журам”-ын хэрэгжилтэд хяналт, мониторинг хийсэн тухай

“Биржээр арилжсан бараа түүхий эдийн тодорхойлолт олгох журам”-ын хэрэгжилтэд хяналт, мониторинг хийсэн тухай

299.29 Kb
01 сарын 09, 2023

”Клиринг,Төлбөр тооцооны журам”-ын хэрэгжилтэд хяналт, мониторинг хийсэн тухай

”Клиринг,Төлбөр тооцооны журам”-ын хэрэгжилтэд хяналт, мониторинг хийсэн тухай

121.59 Kb
01 сарын 09, 2023

”Арилжааны журам”-ын хэрэгжилтэд хяналт, мониторинг хийсэн тухай

”Арилжааны журам”-ын хэрэгжилтэд хяналт, мониторинг хийсэн тухай

150.68 Kb
01 сарын 09, 2023

“Компанийн Санхүү бүртгэлийн анхан шатны баримт бүрдүүлэлтэд хяналт, мониторинг хийсэн тухай

“Компанийн Санхүү бүртгэлийн анхан шатны баримт бүрдүүлэлтэд хяналт, мониторинг хийсэн тухай

189.13 Kb
01 сарын 09, 2023

“Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтэд хяналт, мониторинг хийсэн тухай

“Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтэд хяналт, мониторинг хийсэн тухай

553.56 Kb
01 сарын 09, 2023

Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан

Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан

812.02 Kb
01 сарын 06, 2023

2022 оны үйл ажиллагааны хагас жилийн тайлан

2022 оны үйл ажиллагааны хагас жилийн тайлан

18.37 Mb
01 сарын 04, 2023