Төлөвлөгөө

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2022 оны тодотгосон үйл ажиллагааны төсөв ТУЗ баталсан

2022 оны тодотгосон үйл ажиллагааны төсөв ТУЗ баталсан

2.59 Mb
09 сарын 26, 2022

2021 оны төсөв ТУЗ баталсан

2021 оны төсөв ТУЗ баталсан

1.90 Mb
09 сарын 26, 2022

2020 оны тодотгосон төсөв ТУЗ баталсан

2020 оны тодотгосон төсөв ТУЗ баталсан

1.73 Mb
09 сарын 26, 2022

Стратегийн төлөвлөгөө

2022 оны тодотгосон үйл ажиллагааны төсөв

2022 оны тодотгосон үйл ажиллагааны төсөв

2.62 Mb
09 сарын 26, 2022